مجله علمي پژوهشي بيوتکنولوژي کشاورزي

صاحب امتياز:

انجمن بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران و دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مدير مسئول:

محمدرضا محمدآبادي

دانشيار دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

سردبير:

مختار جلالي جواران

دانشيار دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس تهران

زمينه انتشار:

بيوتکنولوژي کشاورزي

هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

 

منصور اميدي

استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

عبدالرضا باقري

استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

امين باقي زاده

استاديار مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و

علوم محيطي کرمان

آدم ترکمن زهي

استاد دانشکده علوم دانشگاه سيستان و بلوچستان

سامان حسينخاني

دانشيار دانشکده علوم زيستي دانشگاه تربيت مدرس

محمدرضا زماني

استاد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

عباس سعيدي

دانشيار دانشکده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين

 دانشگاه شهيد بهشتي

مسعود شمس بخش

دانشيار دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

محمد جواد ضميري

استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز

بهزاد قره ياضي

دانشيار پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي

مصطفي مطلبي

استاد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

محمد علي ملبوبي

دانشيار پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
 

محمدرضا نقوي

دانشيار دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

ويراستار:

همايون فرهمند

استاديار دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

اعتبار علمي پژوهشي اين مجله در جلسه مورخ 1/7/1388 کميسيون بررسي نشريات علمي کشور

تأييد شده است.

حق اشتراک سالانه 40000 ريال و بهاي هر شماره (فصلنامه) 20000 ريال مي باشد.


آدرس دفتر مجله: کرمان- انتهاي بلوار 22 بهمن-دانشگاه شهيد باهنر کرمان-دانشکده کشاورزي-دفتر


مجله بيوتکنولوژي کشاورزي. تلفن: 3202602-0341 و 09133987534. فاکس: 3233010


http://www.uk.ac.ir/MojBioKes

 

 

امور دفتري و رايانه اي: امير رضا قديمي ماهاني پور

 ليتوگرافي، چاپ و صحافي: اداره انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان