نام بخش

نام رشته

مقطع تحصيلي

1

مهندسي آب

مهندسي آب

کارشناسي

سازه هاي آبي

کارشناسي ارشد

مهندسي منابع آب

کارشناسي ارشد

سازه هاي آبي

دکتري

2

مهندسي اقتصاد کشاورزي

اقتصاد کشاورزي

کارشناسي

اقتصاد کشاورزي

کارشناسي ارشد

اقتصاد کشاورزي

دکتري

3

مهندسي بيوتکنولوژي کشاورزي

بيوتکنولوژي کشاورزي

کارشناسي ارشد

4

مهندسي توليدات گياهي

توليدات گياهي

کارشناسي ناپيوسته

علوم باغباني

کارشناسي

باغباني

کارشناسي ارشد

5

مهندسي خاک شناسي

خاکشناسي

کارشناسي

خاکشناسي

کارشناسي ارشد

6

مهندسي زراعت واصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات

کارشناسي

زراعت

کارشناسي ارشد

اصلاح نباتات

کارشناسي ارشد

7

مهندسي علوم دامي

علوم دامي

(دام – طيور)

کارشناسي

علوم دامي

( تغذيه دام – اصلاح نژاد دام)

کارشناسي ارشد

علوم دامي

(ژنتيک و اصلاح دام)

دکتري

8

مهندسي علوم و صنايع غذائي

علوم و صنايع غذايي

کارشناسي

9

مهندسي گياه پزشکي

گياه پزشکي

کارشناسي

حشره شناسي کشاورزي

کارشناسي ارشد

بيماري شناسي گياهي

کارشناسي ارشد

گياهپزشکي

(بيماري شناسي گياهي)

دکتري

10

مهندسي ماشينهاي کشاورزي

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

کارشناسي

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

کارشناسي ارشد