به سايت دانشکده کشاورزي ، دانشگاه شهيد باهنر کرمان خوش آمديد

روند پيشرفت و افزايش فعّاليتّهاي گوناگون  دانشکده  کشاورزي در سالهاي اخير بسيار چشمگير بوده است به طوري که اين دانشکده را در عين نوپا بودن دررديف موفق ترين دانشکده هاي کشاورزي کشور قرار دارد، اين دانشکده در حال حاضر شامل 10 گروه آموزشي به قرار زير مي باشد:

بخشها و رشته هاي داير در دانشکده کشاورزي

رديف

نام بخش

نام رشته

مقطع تحصيلي

1

مهندسي آب

مهندسي آب

کارشناسي

سازه هاي آبي

کارشناسي ارشد

مهندسي منابع آب

کارشناسي ارشد

سازه هاي آبي

دکتري

2

مهندسي اقتصاد کشاورزي

اقتصاد کشاورزي

کارشناسي

اقتصاد کشاورزي

کارشناسي ارشد

اقتصاد کشاورزي

دکتري

3

مهندسي بيوتکنولوژي کشاورزي

بيوتکنولوژي کشاورزي

کارشناسي ارشد

4

مهندسي توليدات گياهي

توليدات گياهي

کارشناسي ناپيوسته

علوم باغباني

کارشناسي

باغباني

کارشناسي ارشد

5

مهندسي خاک شناسي

خاکشناسي

کارشناسي

خاکشناسي

کارشناسي ارشد

خاکشناسي

دکتري

6

مهندسي زراعت واصلاح نباتات

زراعت واصلاح نباتات

کارشناسي

زراعت

کارشناسي ارشد

اصلاح نباتات

کارشناسي ارشد

زراعت

دکتري

7

مهندسي علوم دامي

علوم دامي(دام – طيور)

کارشناسي

تغذيه دام و اصلاح نژاد دام

کارشناسي ارشد

ژنتيک و اصلاح دام

دکتري

8

مهندسي علوم و صنايع غذائي

علوم و صنايع غذايي

کارشناسي

9

مهندسي گياه پزشکي

گياه پزشکي

کارشناسي

حشره شناسي کشاورزي

کارشناسي ارشد

بيماري شناسي گياهي

کارشناسي ارشد

بيماري شناسي گياهي

دکتري

10

مهندسي ماشينهاي کشاورزي

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

کارشناسي

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

کارشناسي ارشد

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

دکتري

 

در نيم سال اول سال تحصيلي 91-92 تعداد  26 نفر دانشجو در مقطع دکتري و همچنين تعداد  250 نفر نيز در مقطع کارشناسي ارشد  در رشته ها و گرايش هاي ذکر شده  در اين دانشکده مشغول به تحصيل گرديده اند.  

 

امتحانات
شنبه 14/10/1392الي پنج شنبه 26/10/1392
پايان کلاسها
پنجشنبه 12/10/92
حذف اضطراري
شنبه 23/9/1392الي چهارشنبه27/9/1392