اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، به زودي متوجه خواهيد شد که متعلق به گذشته هستيد.ورود شما را به سايت دانشکده فني و مهندسي خير مقدم مي گوييم.